Analyse
Analyse

Gouden tijdperk grondstoffen

Ronald 27 januari 2023

Om naar de toekomst te kijken, loont het van tijd tot tijd om eens naar het verleden te kijken. Soms zelfs het verre verleden. Neem nu de globale energiebehoefte van de mens. Die globale energiebehoefte zal de komende jaren een gouden tijdperk bezorgen aan de grondstoffensector.

Sinds de uitvinding van de stoommachine rond de jaren 1800 door James Watt is het gebruik van energie in de wereld geëxplodeerd.

Op enkele kortertermijnschommelingen na vertoont het gebruik van energie in de wereld het zogenaamde hockeystick patroon.

En er is momenteel geen enkele reden om aan te nemen dat dit patroon snel zal veranderen.

Meer zelfs …

De vraag nu is niet OF we meer energie gaan verbruiken in de toekomst, maar WELKE energie.

Op de volgende grafiek is bijvoorbeeld de globale energieconsumptie te zien van de laatste 56 jaar, … dus sinds 1966.

Op enkele korte periodes na (recessie jaren ’80, de Grote Financiële Crisis van 2008 en de COVID-crash) groeit de globale energiebehoefte met zo’n 3% per jaar.

In de ontwikkelde landen als Europa en de VS blijft de energiebehoefte redelijk stabiel, maar in de rest van de wereld is nog een gigantische honger naar extra energie.

Sommige landen zien zelfs een stijging van 10% tot 15% per jaar.

De vraag is dan ook …

Waar komt onze energie vandaag?

Hoewel de wereld al vele jaren inzet op hernieuwbare energie met gigantische investeringen tot gevolg, blijft het gros van de energievoorziening nog steeds komen van fossiele brandstoffen.

Olie, steenkool en aardgas maken nog steeds méér dan 80% van de globale energievoorziening uit.

Hoewel iedereen voor een groener en gezonder milieu is, wij incluis, en iedereen gezonde lucht wil inademen, laat de realiteit zien dat we nog enorm afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

En dit zal – of we het willen of niet – niet snel veranderen.

Gewoon ook omdat deze energietransitie enorm veel geld kost.

In de Verenigde Staten, die de laatste jaren meer dan 2.500 miljard dollar spendeerde aan de vergroening van zijn economie, maakt zonne-energie amper 1,5% en windenergie zo’n 3% uit van de energiemix.

Hernieuwbaar in zijn geheel amper … 12%.

We hebben dus fossiele brandstoffen nodig.

[Helaas] Véél fossiele brandstoffen.

Want terwijl de olieproductie groeide de laatste decennia, groeide ook de wereldbevolking.

1. Olie

Het verbruik van olie per inwoner daalde sinds 1991 amper van 4 vaten per dag naar 3,5 vaten per dag.

Energieconsumptie groeit dus nagenoeg 1 op 1 met de wereldbevolking.

En terwijl de bevolking in de ontwikkelde wereld zowat stabiel blijft, is er dus een enorme groei in ontwikkelingslanden.

De komende 25 tot 30 jaar zou de wereldbevolking naar schatting nog eens met 25% groeien.

Als je dan weet dat energieconsumptie 1 op 1 groeit met de wereldbevolking, dient bijvoorbeeld de productie van hernieuwbare energie ook met 25% te groeien en dan blijft de vraag naar fossiele brandstoffen nog steeds dezelfde als vandaag.

De volgende vraag die je dan moet stellen is … ‘Waar gaat al deze olie vandaan komen?’.

Olieproductie van OPEC is nagenoeg hetzelfde als in 2004 en er is weinig tot geen ‘spare capacity’ over.

De schalierevolutie in de VS is over zijn top heen.

En Rusland …

Tja, daar moeten we geen tekening bij maken natuurlijk.

Normaal gezien zijn hoge olieprijzen het beste middel voor olieproducenten om massaal te investeren, maar dat is niet wat er de laatste jaren gebeurde.

Globale kapitaaluitgaven voor olie- en gasproductie staan vandaag nog steeds 60% onder de piek van de vorige grondstoffen bull market.

In 2022 verhoogde de Amerikaanse olie- en gasproducent voor het eerst in vier jaar de kapitaaluitgaven (lichtjes), maar in Canada staat nog steeds op een dieptepunt.

De rest van de wereld blijft nagenoeg op hetzelfde niveau.

Kortom …

Er is dus een (veel) hogere prijs voor fossiele brandstoffen nodig om de kapitaaluitgaven te verhogen om aan de vraag te blijven voldoen.

Lees ook: Energiesector ‘uitermate’ goedkoop

En dan moet de wereld ook nog eens de emissie verlagen met 43% tegen 2030 om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

2. Metalen

We kunnen de emissies verlagen door in te zetten op groene energie zoals elektrische auto’s, maar …

Elektrische voertuigen hebben zo’n 5 keer méér metalen nodig dan traditionele voertuigen.

Veel meer koper, maar ook nikkel, kobal, grafiet, zink, Lithium, …

En dat is niet alleen voor het wagenpark.

Want we gaan natuurlijk niet alleen met een ‘groene’ wagen rondrijden om het milieu te redden.

De productie van off- en onshore windparken en zonne-energie vergt OOK veel meer grondstoffen dan aardgas- of steenkoolproductie.

Opnieuw veel meer koper, lithium, nikkel, zink,…

We gaan deze metalen in grote getalen nodig hebben terwijl er de laatste jaren/decennia amper in geïnvesteerd is geweest.

Niet alleen omdat het laag hangende fruit reeds geplukt is, maar ook omdat de komst van ESG de financiering voor deze projecten heeft afgesneden.

Voorbeeld: Koper

Hoewel al enkele jaren oud, is op de volgende grafiek duidelijk te zien dat het aantal grote ontdekkingen van kopermijnen in het (verre) verleden ligt.

Hoewel we graag in sprookjes willen geloven dat groene energie fossiele brandstoffen en ‘vervuilende’ mijnbouwactiviteiten gaan vervangen, laat de realiteit een totaal ander plaatje zien.

Dat maakt de sector nu bijzonder interessant om in te beleggen.

Samengevat kunnen we zeggen dat:

 • Globale energiebehoefte blijft toenemen
 • Globale energievoorziening onder druk staat
 • Investeringsdrang in (fossiele) brandstoffen (te) laag is
 • Grondstofprijzen vermoedelijk nog lang hoog zullen blijven

Value for Life: Grondstoffen

Value for Life: Grondstoffen is een rapport dat zich in hoofdzaak richt op junior mining aandelen, kleine mijnbouwbedrijven die vooral veel grondstoffen in de grond hebben zitten.

Dit zijn grondstofaandelen waarvan de waarde van de grondstoffen toeneemt met de stijging van de grondstofprijzen.

Terwijl de waarde van grondstoffen bij grote grondstofproducenten daalt aangezien de reserves verdwijnen.

Value for Life: Grondstoffen kost 799 euro.

Eenmalige betaling!

Dat is veel geld, dat weten we, maar daar krijgt u wel een levenslange opvolging voor in de plaats. Er zijn géén extra of terugkerende kosten aan verbonden.

En u krijgt voor altijd toegang tot:

 • Alle gepubliceerde aandelentips
 • Alle toekomstige aandelentips

Stel dat de stierenmarkt in grondstoffen nog 10 jaar duurt (waar we momenteel nog steeds van overtuigd zijn) komt dat neer op minder dan 100 euro per jaar.

Om topklasse research te krijgen van junior miners die – mits het nodige geduld – honderden tot duizenden procenten kunnen stijgen in een grondstoffen supercyclus.

Momenteel kan u de beste junior miners terugvinden in:

 • Goud
 • Zilver
 • Koper
 • Nikkel
 • Tin
 • Zink
 • Lithium

Lees ook:

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.